Inwentaryzacja budowlana

Miary dalmierz do prawidłowego wykorzystania inwentaryzacji budowlanej
Inwentaryzacja Budowlana

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Jest to opracowanie techniczne, które zawierają rysunki techniczne przedstawiające aktualny stan istniejącego budynku. Powstaje na podstawie pomiarów z natury jest wyłącznie odtworzeniem stanu faktycznego a nie planowanego. Może posłużyć do wykonania projektu budowlanego.

Dlaczego wykonuje się inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest aby mieć aktualny obraz istniejącego budynku. Czasem nie posiada on dokumentacji projektowej w ogóle (zaginęła, jest niekompletna, uległa zniszczeniu) lub od czasu jej wykonania zaszły zmiany i jest ona po prostu nieaktualna. Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek).

Jaki jest zakres inwentaryzacji budowlanej?

Zakres inwentaryzacji zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora. Ustala się go każdorazowo przed wykonaniem prac. Może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:

– opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry)
– zwymiarowane rzuty kondygnacji,
– rzut dachu,
– przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),
– widoki elewacji,
– dokumentacja fotograficzna obiektu,
– schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy wykonującej inwentaryzację budowlaną?

Niestety zdarza się, że osoby wykonujące inwentaryzacje nie mają wystarczającego doświadczenia i wyobraźni konstrukcyjnej. Dlatego po pierwsze należy zwrócić uwagę czy dana osoba ma wykształcenie budowlane lub architektoniczne, uprawnienia i wykonane już wcześniej inwentaryzacje. Można poprosić o przesłanie przykładowego fragmentu tak byśmy wiedzieli jakiej formy możemy oczekiwać. Powtarzalność kondygnacji nie powinna wpływać znacząco na cenę gdyż i tak każde pomieszczenie należy zmierzyć w naturze. Niedopuszczalne (a niestety często spotykane) jest tworzenie rzutów kondygnacji na bazie tylko jednej zmierzonej. Taka inwentaryzacja choć tańsza – jest wadliwa i nie spełnia swoich funkcji. Może narazić inwestora na duże problemy (niezgodność powierzchni, kolizje przy pracach remontowych itp.). Warto też zapytać o możliwość dopasowania się do wygodnych dla lokatorów, najemców terminów pomiarów. W przypadku budownictwa wielorodzinnego, przy zamieszkałych lokalach pomiar z natury może rozwlec się mocno w czasie. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami może podpisywać inwentaryzacje budowlane, które honoruje urząd np. w przypadku wystąpienia z wnioskiem o samodzielność lokalu. Bierze ona odpowiedzialność za wykonane opracowanie. Warto też zlecić inwentaryzację firmie, która nie będzie unikać podpisania umowy oraz wystawienia FVAT.

Na czym polega pomiar z natury?

Pomiar budynku na cele inwentaryzacji budowlanej polega na zmierzeniu wszystkich danych potrzebnych do jego narysowania. Pomiarowy (sam lub z pomocnikiem) przechodzi przez wszystkie pomieszczenia z zakresu inwentaryzacji i dalmierzem laserowym, miarą, ew. tachimetrem mierzy długości, grubości ścian, wysokości pomieszczeń, parapetów, podciągów, belek, wielkości i lokalizacje otworów drzwiowych, okiennych, wnęk, kratek wentylacyjnych itp.. Użytkownik lokalu nie musi go specjalnie przygotowywać do pomiaru ani w nim nie uczestniczy bezpośrednio. Powinien jedynie udostępnić pomieszczenie na czas pomiaru.

Jaka jest cena wykonania inwentaryzacji budowlanej?

Określana jest indywidualnie. Zależy od stopnia skomplikowania obiektu, dostępu do pomieszczeń, jego lokalizacji. Standardowa cena za inwentaryzację budowlaną waha się w przedziale 3-7zł/m2 powierzchni liczonej po podłodze.

 

 

Orientacyjny cennik inwentaryzacji budowlanej:

Inwentaryzacja budowlana – CENNIK (orientacyjny)
m2
Inwentaryzacja prostego budynku

(rzuty, krótki opis, zdjęcia)

6zł/m
Inwentaryzacja prostego budynku

(rzuty, przekrój, elewacje, krótki opis, zdjęcia)

8zł/m2
Inwentaryzacja budynku zabytkowego i/lub złożonego

(rzuty, krótki opis, zdjęcia)

7zł/m2
Inwentaryzacja budynku zabytkowego i/lub złożonego

(rzuty, przekrój, elewacje, krótki opis, zdjęcia)

9zł/m2
Elewacja budynku – prosta 3zł/m2
Elewacja budynku – złożona 4zł/m2

 

Co to jest powierzchnia użytkowa?

Jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Określa się ją osobno dla każdej kondygnacji i sumuje dla całego budynku. Można podzielić ją na powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą. Razem z powierzchnią usługową i ruchu tworzy powierzchnię netto.


Jak liczy się powierzchnię użytkową?

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Nie uwzględnia się powierzchni tarasów, balkonów i loggii. Mierzy się ją w świetle wyprawionych ścian tj. z tynkami, płytkami, panelami, boazerią itp..